Live News

Global Medical University
Hai Phong Medical University 海防医科大学
Thông báo: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022
Thông báo: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 - Detail - Tin Tức - http://hpmu.edu.vn/hpmu/news/THONG-TIN-TUYEN-SINH/Thong-bao...
Thông báo: báo giá các trang thiết bị
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng hiện đang tiến hành xây dựng dự toán cho dự án mua sắm thiết bị sử dụng nguồn vốn từ NSNN ...
Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 17/6/2022, Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Đơn vị trưởng khối) phối hợp công ty Xi măng Vi...
Kê khai hồ sơ điện tử và Bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2022
Thực hiện công văn số 92 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Nhà trường đề nghị các Thầy/Cô ứng viên đăng ký xét chức danh Giáo...
Triển khai Ngày Hội việc làm năm 2022
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng triển khai Ngày Hội việc làm năm 2022